Streamer copypastas
Voyboy logo
Voyboy copypastas
Sort by:
From:
I miss the old Voyboy
twitchquotes: I miss the old Voyboy, SoloQ troll Voyboy. Not playing tanks Voyboy, teamfight flanks Voyboy. I hate the new Voyboy, the never rude Voyboy, family friendly streams Voyboy, the too polite Voyboy, meta slave Voyboy, this is the worst Voyboy. I miss the Curse Voyboy, Akali Nurse Voyboy, 420 burst Voyboy. I gotta say, at that time I'd like to feed Voyboy.
Text-to-Speech Playing